Training February

Eise Comité huet no dem Communiqué vum Sportsministère décidéiert den Training ab dem 08.02. wi gewinnt weider ze féieren. Et gett recommandéiert den Training dobaussen ofzehalen,mee weinst dem Wieder ass eis dat leider net méiglech. Hei sinn e puer wichteg Punkten di den Training an nächster Zäit betreffen:

Et gëtt staark recommandéiert wärend dem Training eng Mask unzehalen
Den Training fennt wi gewinnt an der Hal statt
D‘Diere wäerte wärend dem Training reegelméisseg opgemaach gi fir ze leften
D‘Entscheedung bléift natierlech bei den Erzéiungsberechtegten, ob si hier Kanner op den Training bréngen oder net
Villmols Merci fir är Versteesdemech ,

De Comité vu der KPA

Unser Vorstand hat beschlossen das Training ab dem 08.02. wie gewohnt weiterzuführen. Vom Sportministerium wird stark empfohlen das Training draußen abzuhalten, jedoch ist dies wegen dem Wetter nicht möglich. Hier sind einige wichtige Punkte, welche das Training in nächster Zeit betreffen:

Es wird stark empfohlen die Maske während dem Training zu tragen
Das Training findet wie gewohnt in der Halle statt
Die Türen werden regelmäßig zum lüften geöffnet
Die Entscheidung, ob die Kinder das Training besuchen liegt natürlich bei den Erziehungsberechtigten

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Der Vorstand der KPA

Bonjour,

Le comité a décidé de poursuivre les entrainements comme d’habitude à partir du 08/02.

Le ministère des sports recommande fortement de tenir l’entrainement à l’extérieur ( Il est donc possible de continuer les entrainements en salle ), mais cela n’est pas possible en raison de la météo.

Voici quelques points importants concernant les entrainements futures :

Il est fortement recommandé de porter le masque pendant l’entraînement.
L’entraînement se déroulera comme d’habitude dans la salle.
Les portes de sorti seront ouvertes régulièrement pour aérée la salle.
La décision de faire participer les enfants à l’entraînement appartient bien sûr aux tuteurs/parents.


Merci de votre compréhension

Le conseil d’administration de la KPA

More Posts

CarloContainer

FAQ & Summercamp

We finally have our “Frequently Asked Question” FAQ page online. Before sending us an e-mail, check https://www.kaizenparkouracademy.lu/faq/ if your question can be answered there. The

BORDERS.. Alles in Reichweite_Moment

Borders Commercial

We proudly present you a video collaboration with Borders your shopping center in Schengen.Future projects will follow, be sure to follow our social Media Facebook

New Sponsor Borders

Say Hi to the new VIP-sponsor of the KPA: @bordersshoppingcenter ! Enjoy these behind the scenes clips of yesterday’s commercial shooting with @mevengreen 🎬 Also