Season 2022/23

LETZ

Umeldungen (fir Memberen): Och wann dir iech läscht Joer ugemellt hutt musst dir iech fir des Saison néi umellen. Mir probéieren des Joer d’Aschreiwung vun eis Membere weiderhin iwwer eis Webapplikatioun CMT duerchzeféieren. Ab 7. September wäerten eis Umeldunge fir d’Memberen am Portal opgoen. Dir musst iech am Portal aloggen an am Menü wäert dir eng Kategorie “Registration” fannen, vun do aus kennt dir iech fir di néi Saison umellen. Mellt iech wegl. net iwwer eis Websäit (kpa.lu) néi un wann dir iech schon emol ugemellt hat!

Umeldungen (net Memberen): D’Umeldunge ginn ab den 14. September online.

Eis Memberen hunn ~7 Deeg éischter Zäit fir sech unzemellen, dono gëllt t Reegel “First come, first served”.

Gruppen: Dir kennt iech fir di selwecht Grupp androe wi läscht Joer, mir wäerten no der Umeldung op iech zeréckkomme falls är Kand an eng aner Grupp wiessele sollt.

Cotisatioun: Präisser vun den Umeldunge sinn des Joer bei 220€ fir Beginner, Intermediate an Advanced. Fir Kids beginners 140€.

Training: Den Training wäert ab den 20. September (Denschdes) erëm ufänken.

Kalenner: De Planning vun der Saison gëtt zweschen dem 12. an 17. September online gesat.

DE

Anmeldungen (für Mitglieder): Auch wenn Sie sich letztes Jahr angemeldet haben, müssen Sie sich für diese Saison erneut anmelden. In diesem Jahr werden wir weiterhin versuchen, unsere Mitglieder über unsere Webanwendung CMT zu registrieren. Ab dem 7. September öffnen sich unsere Anmeldungen für die Mitglieder auf der Webanwendung. Im Menü finden Sie eine Kategorie „Anmeldung“, von dort aus können Sie sich für die neue Saison anmelden. Bitte nicht komplett neu anmelden (über die Webseite kpa.lu)!

Anmeldungen (Nichtmitglieder): Die Anmeldungen sind ab 14. September online.

Unsere Mitglieder haben ~7 Tage Zeit, sich anzumelden, danach gilt die „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Regel.

Gruppen: Melden Sie sich bitte für die gleiche Gruppe wie letztes Jahr an, wir melden uns nach der Anmeldung bei Ihnen, falls Ihr Kind in eine andere Gruppe wechseln sollte.

Mitgliedsbeitrag: Die Anmeldegebühren betragen dieses Jahr 220 € für Beginners, Intermediate und Advanced. Für Kids Beginners 140 €.

Training: Das Training startet ab dem 20. September (Dienstags).

Kalender: Der Zeitplan der Saison wird zwischen dem 12. und 17. September online gestellt.

FR

Inscriptions (pour les membres) : Même si vous vous êtes inscrits l’année dernière, vous devez vous réinscrire pour cette saison. Cette année, nous continuerons à essayer d’inscrire nos membres via notre application web CMT. A partir du 7 septembre, nos inscriptions pour les membres seront ouvertes sur l’application web. Dans le menu, vous trouverez une catégorie “Inscription”, à partir de laquelle vous pourrez vous inscrire pour la nouvelle saison. Veuillez ne pas vous réinscrire complètement (via le site web kpa.lu) !

Inscriptions (non-membres) : Les inscriptions seront en ligne à partir du 14 septembre.

Nos membres ont ~7 jours pour s’inscrire, ensuite la règle du “premier arrivé, premier servi” s’applique.

Groupes : Veuillez-vous inscrire dans le même groupe que l’année dernière, nous vous contacterons après l’inscription si votre enfant change de groupe.

Cotisation : les frais d’inscription s’élèvent cette année à 220 € pour les groupes Beginners, Intermediate et Advanced. Pour les Kids Beginners, 140 €.

Entraînement : L’entraînement débutera à partir du 20 septembre (mardi).

Calendrier : Le calendrier de la saison sera mis en ligne entre le 12 et le 17 septembre.

More Posts

Emilie&MikaWallFlip

KPA PARKOUR SHOW & GRILL

The KPA organize its first Show for the end of the season (2021-2022). Everyone is invited to join and see our Members perform [Free Entry].

MikaEmilieCarloBenContainerchill

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Chers Membres, Par la présente, nous avons l’honneur de vous inviter à la première Assemblée Générale ordinaire de notre club Kaizen Parkour Academy (Luxembourg) ASBL.

CovidCheck2021

CovidCheck

Ab moa den 17.12.2021 gellt den 2g an 3g och bei eis am Sport. Jiddereen ënner 19 Joer = 3g (getest, geimpft, genesen) Jiddereen ab