Info August 2020

This post has been translated in the following languages: 1. LUX, 2. DE, 3. FR

LËTZEBUERGESCH

Léif Memberen, léif Elteren,

An de leschten 8 Joer war de Parkour ënnert dem Numm „Kaizen Parkour Academy“ eng Sektioun vum Turnveräin „Cercle de Gymnastique Remich“ (CGR). Dat huet sech viru kuerzem geännert – ab der nächster Saison wäerte mir op eisen eegene Féiss stoen. Mir, d’Bleser Émilie, den Holbrechts David, de Lippert Yannick, de Glod Carlo an de Schaeffer Mika hu mat der Hëllef vun den neie Comitésmemberen Gilson Olivier, Sagrillo Claudia, Schaeffer Marc an Van Sprang Coen eisen eegene Veräin an der Gemeng Schengen gegrënnt. Weiderhi wäert de Parkour also fir Ierch zu Remerschen ugebuede ginn, just ënnert dem Veräin „Kaizen Parkour Academy a.s.b.l.“.

Op eiser Website fannt dir all wichteg Informatiounen an nach villes méi.

Falls awer nach Froen opkommen, kontaktéiert eis gär per E-Mail.

info@kaizenparkouracademy.lu

Den Training vun der Saison 2020/21 fänkt den 1. September un, soulaang d’Hygiènesmesuren et zouloossen. Weider Informatiounen (z.B. d’Trainingszäiten) fannt dir ënnert der Rubrik “Training” op eiser Website.

Vum 15. August bis de 31. Oktober ass et méiglech sech fir di nei Saison op der Website unzemellen.

Mir soen Iech alleguer villmols Merci fir di lescht 8 Joer an hoffen, dat mer an Zukunft kenne villes zesummen erliewen an op d´Been stellen.

Bis dohinner – stay safe and healthy

Kaizen Parkour Academy

Familljentarif: Dir mellt gär en zweet oder mei Kanner aus der selwechter Famill bei eis un? Ab der 2. Umeldung schenke mir ierch -10% Rabatt op d’Cotisatioun.
Wann dir eis jonk a.s.b.l. gär wëllt besonneg ënnerstëtze kennt dir als Eltere, Famill oder Frënn eng Memberskaart ab 10€ kaafen.
Mir soen Iech alleguer villmols Merci fir di lescht 8 Joer an hoffen, dat mer an Zukunft kenne villes zesummen erliewen an op d´Been stellen.

DEUTSCH

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,

In den letzten 8 Jahren war die Parkourgruppe „Kaizen Parkour Academy“ eine Kategorie des Turnvereins „Cercle de Gymnastique Remich“ (CGR). Dies hat sich aber seit kurzem geändert — ab der nächsten Saison werden wir auf eigenen Beinen stehen. Wir, Bleser Émilie, Holbrechts David, Lippert Yannick, Glod Carlo und Schaeffer Mika haben mithilfe der neuen Vorstandsmitgliedern Gilson Olivier, Sagrillo Claudia, Schaeffer Marc und Van Sprang Coen unseren eigenen Verein in der Gemeinde Schengen gegründet. Weiterhin wird der Parkour für Sie in Remerschen angeboten werden, nur nun unter dem Verein „Kaizen Parkour Academy a.s.b.l.“.

Auf unserer Website finden sie alle wichtigen Informationen und noch vieles mehr.

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, kontaktieren sie uns gerne per E-Mail.

info@kaizenparkouracademy.lu

Das Training der Saison 2020/21 beginnt am 1. September, insofern die Hygienemaßnahmen es zulassen. Weitere Informationen (z.B. Trainingszeiten) finden sie unter der Rubrik „Training“ auf unserer Website.

Vom 15. August bis zum 31. Oktober ist es möglich, sich für die neue Saison über die Website anzumelden.

Wir danken Ihnen allen vielmals für die letzten 8 Jahre und hoffen, dass wir in Zukunft vieles zusammen erleben und auf die Beine stellen.

Bis dahin – stay safe and healthy

Kaizen Parkour Academy

Familientarif: Wenn sie gerne ein zweites oder mehrere Kinder derselben Familie bei uns anmelden wollen, schenken wir ihnen ab der 2. Anmeldung -10% Rabatt.

Unsere a.s.b.l. steht noch in den Startlöchern, also wenn sie uns besonders unterstützen wollen, können sie als Eltern, Familie oder Freunde eine Mitgliedskarte für 10€ bei uns erwerben.

Français

Chers membres, chers parents,

Au cours des 8 dernières années, le groupe de parkour “Kaizen Parkour Academy” était une catégorie du club de gymnastique “Cercle de Gymnastique Remich” (CGR). Mais cela a changé récemment – à partir de la saison prochaine, nous serons indépendants. Nous, Bleser Émilie, Holbrechts David, Lippert Yannick, Glod Carlo et Schaeffer Mika, avons fondé notre propre club dans la municipalité de Schengen avec l’aide des nouveaux membres du conseil d’administration Gilson Olivier, Sagrillo Claudia, Schaeffer Marc et Van Sprang Coen. De plus, le Parkour vous sera proposé à Remerschen, seulement maintenant sous l’association “Kaizen Parkour Academy a.s.b.l.”.

Sur notre site web, vous trouverez toutes les informations importantes et bien plus encore.

Si vous avez d’autres questions, veuillez nous contacter par e-mail.

info@kaizenparkouracademy.lu

Les entraînements de la saison 2020/21 commencent le 1er septembre, si les mesures d’hygiène le permettent. Vous trouverez de plus amples informations (par exemple sur les horaires de cours) dans la rubrique “Training” sur notre site web.

Du 15. août au 31. octobre, il est possible de s’inscrire pour la nouvelle saison via le site web.

Nous vous remercions tous beaucoup pour ces 8 dernières années et espérons que nous vivrons beaucoup de choses ensemble à l’avenir.

D’ici là – stay safe and healthy

Kaizen Parkour Academy

Tarif familial: si vous souhaitez inscrire un deuxième enfant ou plus de la même famille chez nous, nous vous accorderons une réduction de -10 % à partir de la deuxième inscription.

Notre a.s.b.l. est encore dans les starting-blocks, donc si vous voulez nous soutenir d’une manière particulière, vous pouvez acheter une carte de membre pour 10€ chez nous en tant que parents, famille ou amis.

More Posts

PARKOUR X YOUTHDAY

PARKOUR X YOUTHDAY

Join Us for Parkour X Youth Day! We are thrilled to announce the first edition of “Parkour X Youth Day” organized by the Kaizen Parkour

QR-CODE-OLLOPKNEW

Partnership: OLLO PK x KPA

Exciting News from Kaizen Parkour Academy! We’re thrilled to announce our partnership with Ollo pk, a renowned parkour shoe brand known for its exceptional quality

colmixtablet_Parkour_chase_tag

First Chase Tag Edition

The KPA is excited to announce our very first Chase Tag event! Join us on November 18th at Remerschen Hall from 2:00 PM to 5:00