CovidCheck

Ab moa den 17.12.2021 gellt den 2g an 3g och bei eis am Sport.
Jiddereen ënner 19 Joer = 3g (getest, geimpft, genesen)
Jiddereen ab 19 Joer = 2g (genesen, geimpft)
Kanner vu manner wéi 12 Joer an 2 Méint musse kee COVID-19-Zertifikat virweisen.

Wegl. bréngt ären Zertifikat mat QR-Code an ären Ausweis mat op den Training. Außerdem biede mir Iech drëms, e puer Minutte mi fréi do ze sinn.

À partir de demain le 17.12.2021, les nouvelles mesures s’appliquent aussi chez nous dans le sport.
Moins de 19 ans = 3G (vaccinés, guéris, testés)
A partir de 19 ans = 2G (vaccinés, guéris)
Les personnes âgées de moins de 12 ans et 2 mois sont exemptées de la présentation d’un certificat de test COVID-19.

Veuillez vous munir de votre certificat avec le QR-code et de votre pièce d’identité avant l’entrainement. Nous vous prions aussi de venir quelques minutes en avance.

 

Ab morgen den 17.12.2021 gelten die neuen Maßnahmen auch bei uns im Sport.
Unter 19 Jahren = 3G (geimpft, genesen, getestet).
Ab 19 Jahren = 2G (geimpft, genesen).
Personen unter 12 Jahren und 2 Monaten sind von der Vorlage eines COVID-19-Testzertifikats befreit.

Bitte bringen Sie Ihr Zertifikat mit dem QR-Code und Ihren Ausweis mit zum Training. Wir bitten Sie außerdem, einige Minuten früher zu kommen.

CovidCheck 1

More Posts

The-Ultimate-Shop-Chill-Experience

LUXEXPO: LONG LIVE THE SUMMER

The 11 & 12 SEPTEMBER 2021 we organized in the LUXEXPO for the event ” LLTS”  a show in addition to the numerous workshops. Kids

BordersPicOnTheRoofKPA

Borders: Alles in Reichweite!

At the beginning of 2021, the Borders shopping center teamed up with the Kaizen Parkour Academy to shoot a promotional clip with the motto “Everything

ParkourParkEricPicMikaEmilie

New COVID Rules November

Wéins den néie Covid-Mesuren am Sport musse mir eisen Training upassen: 1.) Wa manner wei 10 Leit an der Hal sinn gellt keng Maskepflicht. 2.)