CovidCheck

Ab moa den 17.12.2021 gellt den 2g an 3g och bei eis am Sport.
Jiddereen ënner 19 Joer = 3g (getest, geimpft, genesen)
Jiddereen ab 19 Joer = 2g (genesen, geimpft)
Kanner vu manner wéi 12 Joer an 2 Méint musse kee COVID-19-Zertifikat virweisen.

Wegl. bréngt ären Zertifikat mat QR-Code an ären Ausweis mat op den Training. Außerdem biede mir Iech drëms, e puer Minutte mi fréi do ze sinn.

À partir de demain le 17.12.2021, les nouvelles mesures s’appliquent aussi chez nous dans le sport.
Moins de 19 ans = 3G (vaccinés, guéris, testés)
A partir de 19 ans = 2G (vaccinés, guéris)
Les personnes âgées de moins de 12 ans et 2 mois sont exemptées de la présentation d’un certificat de test COVID-19.

Veuillez vous munir de votre certificat avec le QR-code et de votre pièce d’identité avant l’entrainement. Nous vous prions aussi de venir quelques minutes en avance.

 

Ab morgen den 17.12.2021 gelten die neuen Maßnahmen auch bei uns im Sport.
Unter 19 Jahren = 3G (geimpft, genesen, getestet).
Ab 19 Jahren = 2G (geimpft, genesen).
Personen unter 12 Jahren und 2 Monaten sind von der Vorlage eines COVID-19-Testzertifikats befreit.

Bitte bringen Sie Ihr Zertifikat mit dem QR-Code und Ihren Ausweis mit zum Training. Wir bitten Sie außerdem, einige Minuten früher zu kommen.

CovidCheck 1

More Posts

EmilieDavidMikaPEric

KPA Season 2023/24

Hello everybody, Finally, the time has come for the 2023-2024 season to begin again on the 26th of September. Registration will open on the 12th

KPATeamsunv3

Season 2022/23

LETZ Umeldungen (fir Memberen): Och wann dir iech läscht Joer ugemellt hutt musst dir iech fir des Saison néi umellen. Mir probéieren des Joer d’Aschreiwung

Emilie&MikaWallFlip

KPA PARKOUR SHOW & GRILL

The KPA organize its first Show for the end of the season (2021-2022). Everyone is invited to join and see our Members perform [Free Entry].